Hallgatói élet Szegeden

2021

Tartalmunkból

Ifjúsági egyesületek

Amikor ma a diákságot felölelő, megmozgató és képviselő szervezetekről hallunk, akkor elsőként a HÖK-re, azaz a Hallgatói Önkormányzatra gondolunk. Egyetemistaként velük találkozunk szinte legelőször, hiszen az ő feladatuk irányítani és segíteni a diákságot. Így volt ez régen is, s a Szegedi Tudományegyetem és annak jogelődjei is számtalan ifjúsági szervezetnek és mozgalomnak nyújtottak otthont 1921 óta. Ezek a szervezetek az évtizedek folyamán változó törekvésekkel igyekeztek az általuk helyesnek vélt módon képviselni hallgatótársaik érdekeit, legyen szó az elsőévesek eligazításáról az egyetemi életben, a tandíj és lakhatás megszervezéséről a rászoruló hallgatóknak, erkölcsi nevelésükről megfelelő tartalmú hallgatói lapok szerkesztésével, vagy szórakozásuk biztosításáról bálokkal és gólyatáborokkal. Ebben az anyagrészben a teljesség igénye nélkül kerülnek bemutatásra az elsőként megalakuló nagyobb mozgalmak és azok korszakhoz köthető tevékenységei, majd néhány nagyobb és jelentősebb mozgalom felvillantása után elérünk a HÖK-ig, amely lassan 20 éve része az egyetemeknek. A bemutatást nagyrészt elsődleges forrásokból feldogozva tesszük, azokból a folyóiratokból, amelyeket az érintett hallgatók és szervezeteik szerkesztettek és írtak.

Egy-egy ilyen egyesülethez tartozás tényleges elköteleződést jelentett, ami előnyökkel is járt, de kötelezettségeket is rótt a hallgatókra. Aki csatlakozott, az az otthoni és az egyetemi közegen túl egy újabb közösségnek is a tevékeny tagja lett.

Szinte azonnal olvashatunk hallgatói szerveződésekről az egyetem 1921-es Szegedre kerülését követően, amelyek nagyrészt egy-egy tanárelnök vezetésével működtek. Ezek az egyesületek természetesen nemcsak a szegedi egyetemen működtek, hanem a jelentősebbek megtalálhatók voltak az ország többi egyetemén is.

Sok egyesület hasonló elképzelésekkel és elvekkel működött, csak más vezetőkkel és tagokkal; gyakran akár közös gyűléseket és megbeszéléseket is tartottak, ha annak szükségét érezték. Gyakoriak voltak azonban a viszályok is, mert egy-egy időszak alatt akár tucatnyi különböző diákegyesület harcolt azért, hogy a hallgató az ő közösségüket válassza.

Ma már másképp működik a hallgatói képviselet: a mai legnagyobb diákegyesület, a HÖK (Hallgatói Önkormányzat) egyedül képviseli a diákság érdekeit az egyetemen. Működését pedig a mai, 21. századi egyetemi berendezkedéshez igazította.
Jelenlegi számunk rovataiban bemutatjuk, hogyan is nézett ki egy-egy ilyen régi diákegyesület és mit jelentett tagjának lenni. 

Turul Szövetség

Az első világháború utáni kiábrándult hangulat a radikálisabb szervezeteknek és mozgalmaknak biztosított terepet, és azok az egyesületek, amelyek egyetemistákat és főiskolásokat igyekeztek toborozni, igen sikeresek voltak. Ez annak volt köszönhető, hogy sok fiatal tért vissza a világháború frontjáról az iskolapadba. A vesztes háború negatív következményei az ő jövőjükre is hatással voltak, s erre jó válasznak tűnt csatlakozni olyan mozgalmakhoz, amelyek lehetőségeket vagy megoldásokat ígértek.

radikális

Gyökeres, mélyreható változást akaró személy, vagy ilyen változást eredményező, a megszokottól eltérő módszereket használó cselekvés.

"úgynevezett egyesületeket"

bajtársi

"Bajtársi egyesület, szövetség: egyetemi és főiskolai hallgatók nacionalista, fajvédő egyesülete, ill. ilyen egyesületek szövetsége."

Forrás

♦Vidd az egeret a könyv fölé!♦

Velcsov György az, aki 1920. augusztus 2-án létrehozta a Turul Szövetséget előkészítő bizottságot. Kezdetben még keresték helyüket és együttműködtek más ifjúsági szervezetekkel is. Végül 1920 júniusában a budapesti egyetemen karonként megalapították az úgynevezett bajtársi egyesületeket. Végleges nevük a Magyar Egyetemek és Főiskolák Országos Nemzeti Turul Szövetsége lett.

A Szövetség felépítése

A szabályok betartatására és a munkák koordinálására területi vezérségeket hoztak létre, akik pedig a bajtársi egyesületekben és a vezérségekben valamilyen munkát végeztek régies hangzású neveket, titulusokat kaptak: daru, levente, nádor, iródeák.

Aki elvégezte az egyetemet, más titulussal ugyan (dominus), de tag maradhatott. A Turul Szövetség idejében ennek a dominus tagságnak az volt a célja, hogy az ilyen tagok tartották a kapcsolatot a különböző jobboldali egyesületek és a Turul között.

A korábbi hallgatók ma is részét képezhetik az egyetemnek. Aki végez az egyetemen, Alma mater-tagként továbbra is bekapcsolódhat annak életébe, sokszor mentorokként segítik a diákokat különböző programok keretein belül. 

A szövetség működését igen szigorú szabályok irányították, amiket nem az egyetem, hanem a Belügyminisztérium hagyott jóvá. Így az egyetemnek viszonylag kevés ráhatása volt arra, hogy mit tettek a diákok a Turul Szövetségen belül, noha tevékenységüket az egyetemen végezték.

A szegedi egyetemen 1922-ben jelent meg a Szövetség, s az országos szervezet alegységeiként a legtöbb karnak saját Bajtársi Egyesülete volt, melyek önálló nevet viseltek (pl.: orvosi kar: Csaba Bajtársi Egyesület, bölcsészkar: Árpád Bajtársi Egyesület).
Szegeden a politikai irány mellett intenzív kulturális, szociális és magyarságismereti irányba forduló tevékenységkör jellemezte a szövetséget. 

Szegeden ők voltak akkor a legerősebb ifjúsági egyesület, s ezt a címet nem szívesen adták át. 1940-ben azonban a Szent-Györgyi Albert rektor támogatását is bíró Szegedi Egyetemi Ifjúság végül magába olvasztotta a legtöbb egyesületet.

A szövetség számai országos szinten: 

0
kezdetek
0
1920-as évek
0
1934

Politikai szerepvállalások

A Turul Szövetség felépítése kedvezett a politikai szerepvállalásnak, ez pedig megmutatkozott tetteikben is.
Például rendet akartak teremteni a Tanácsköztársaság utáni káoszban, ami antiszemita megnyilvánulásokat is magával hozott, mivel a kommunizmus szörnyűségeiért a zsidóságot tették felelőssé.

Ez az eszme mind tevékenységeiben, mind  szabályrendszerében megmutatkozott.

antiszemita

A zsidósággal szemben gyűlölettel, előítélettel viselkedő személy. Az antiszemita viselkedés gyakran nyilvánul meg fizikai erőszakként vagy jogaik korlátozásában.  

Néhány szót a szvingről

A bajtársi eszme megnyilvánulásai

Amiről úgy gondolták, hogy sérti a keresztény közízlést, arra tüntetésekkel, szervezkedésekkel reagáltak, pl. küzdöttek a érzéki táncok betiltásáért és a nemzeti táncok meghamisítása ellen. Fontosnak tartották a társadalmi csoportok összefogását, aminek köszönhetően tevékenyen részt vettek – és szövetségeiken keresztül a hallgatóknak is részt kellett venniük – olyan tevékenységekben, amelyek ezeket segítették elő, pl. falukutatások, szociális gondoskodás a munkásságról.

A szövetségnek sok társadalmilag fontos tevékenysége is volt: szervezkedtek a fiatal, állástalan diplomások ügyében, a háború alatt gyűjtéseket szerveztek a katonák részére – pl. füsttelen napokat tartottak, amely napokon az el nem szívott cigarettákat beszolgáltatta a lakosság a katonák részére -, falukutatás és népművelés tárgykörében előadásokat hirdettek.

Kiéleződő ellentétek és hanyatlás

Szép lassan többen is kiváltak vagy a SzEI-vel kezdtek el együttműködni, majd 1945-ben egy kormányrendelet fel is oszlatta őket.

SzEI: Szegedi Egyetemi Ifjúság egységszervezet

A Turul Szövetség ernyőszervezetén túl akadtak még különböző területi és vallási szerveződésű diákszervezetek is a szegedi egyetemen belül.

1938-ban az Emericana szervezet felvetette az egységesség elképzelését. Létre is jött az Egység Diákszervezet, de nem működött sokáig.
1940-ben a Ferenc József Tudományegyetem visszaköltözött Kolozsvárra, Szegeden pedig létrejött a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem. Első rektora Szent-Györgyi Albert lett, aki kezdeményezte a szegedi diákegység létrehozását.

Olvasd el!

Vajda Tamás: A foederatio Emericana szegedi története

Miben volt más ez a szövetség a Turul Szövetséghez képest? Mik voltak céljai és elképzelései?

Egy egységes diákszervezetnek és újszerű tanár-diák kapcsolatnak a létrehozását kezdeményezte és támogatta az új rektor. A korábbi ifjúsági egyesületeket pedig igyekezett ellehetetleníteni:

 • Első kikötés

  Az akkor létező 14 egyesület közül csak három alakult meg az egyetemi Tanulmányi, Fegyelmi és Vizsgaszabályzat alapján. Azok is még a korábbi egyetem neve alatt, így nem számítottak legitimnek.

 • Második kikötés

  Megtiltotta, hogy az egyesület tagja lehessenek olyan személyek, akik nem rendelkeztek hallgatói jogviszonnyal. Ezzel akarta elkerülni a Turul alatt megjelenő problémákat.

Szent-Györgyi Albert rektor beszéde a diáksághoz a diákegység megteremtéséről.

A diákság feladata immáron már nem csupán a nemzetért vívott harc, hanem a diákévek minél teljesebb átélése, a kultúra és a műveltség közösségi élményekben való megélése, de továbbra sem feledve a nemzet iránti kötelességeinket.

Egyetemi ifjúsági egyesületek Szegeden 1919 és 1944 között

104.o.

Felvételi kritériumok

A tagok tagdíjat fizettek, cserébe különböző ingyenes kiadványokat, kedvezményes színházjegyeket stb. kaptak. A jogi kar főépületében kialakítottak egy közös területet, ahol volt társalgó, büfé, sportszoba és olvasó.

Szent-Györgyi Albert 1941-es leváltása után azonban az antiszemita mozgolódások és a zsidó hallgatók egyetemről való kitiltása ismét napirendre került, a SzEI-n belül pedig támogatást élvezett.

Felépítése

A SzEI-t titkosan választott bizottság vezette, külön bizottsága volt a szociális ügyek intézésére.

Taglétszáma 1940-ben 650 fő

Magyarságismereti Munkacsoport
Magyarságismereti Munkacsoport

Hungarológiával foglalkoztak, a magyar nép múltjával, értékeivel, jelen problémáival és jövőjével, mindezek megismerésével és megismertetésével. Aki ide csatlakozott, az egyrészt igyekezett megismerni  a hungarológia irodalmát és Szeged történetét, részt vett, vagy esetleg maga is tartott a témához kapcsolódó szemináriumokat (órákat). Másrészt pedig a közösség többi tagjával olyan feladatok szervezését vállalta magára, mint például táncházak tartása, nyári iskolák működtetése: 2 hetes népfőiskolai  program.

Énekkar

1924-es alakulása kezdetén férfikar volt, majd később vegyeskar lett belőle.

Magyar Szó Munkaközösség

Magyar nyelvészet és irodalom művelése és népszerűsítése volt a cél. Előadássorozatok, szavalóestek.

Fotókedvelők Munkaközössége

A fényképezés, azon belül is a művészi fényképezés népszerűsítése volt a célja. Elméleti és gyakorlati előadásokat tartottak, mind a fényképezés történetéről mind pedig gyakorlati alkalmazásához szükséges ismeretekről. Pályázatokat írtak ki, kiállításokat szerveztek rájuk, fotókirándulásokat tartottak.

HÖK: Hallgatói Önkormányzat

A mai hallgatói érdekképviseletek kialakulásának, intézményesedésének előzményeként három jelentős lépést emelhetünk ki, melyet a következőkben mutatunk be.

HÖK az integrált egyetem alatt

Az integrált egyetem megalakulásával egy időben jött létre a Szegedi Tudományegyetem Hallgatói Önkormányzata, a kari struktúra szerint.

A kari struktúrák megmaradása azt jelentette, hogy minden karnak volt egy HÖK szervezete külön vezetőséggel, s amikor döntéseket kellett hozni, akkor ezeknek a kari HÖK-öknek konszenzusra kellett jutniuk. Ez az elején nehézkes volt, de aztán egy centralizációs folyamat eredményeként egy egységes SZMSZ alapján működött minden kari HÖK, s így átláthatóbb és egységesebb lett szervezet.

integrált egyetem

2000 januárjában a József Attila Tudományegyetem, a Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola és a Debreceni Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kara (Hódmezővásárhely) integrációjából megalakult a Szegedi Tudományegyetem.

Erről részletesebben 3. számunkban írtunk.

A HÖK felépítése:

 • Választmány: legfelsőbb szerv
 • EHÖK Iroda: adminisztráció és ügyeleti rendszer
 • Több bizottság és referensek: segítik a karok HÖK-jei közötti kommunikációt és a szolgáltatások nyújtását
  • Szakos Érdekképviselet
  • Tanulmányi Tanácsadó Szolgálat
  • Külügyi és Kulturális Bizottság
  • Juttatási és Térítési Referens
  • Felügyelőbizottság
  • Sajtóbizottság
  • Jogsegélyszolgálat
 • Vezetőségi Tanács: a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat bővítik és koordinálják, a bizottságok és referensek segítségével
 • Tanulmányi Tanácsadó és Jogsegélyszolgálat

  Célja a hallgatók segítése magán- vagy tanulmányi jogi kérdésekben.

 • HÖK kezdeményézésére létrejött ösztöndíjak

  Bursa Hungarica, Esély a Tanulásra, Szegedi Városi Ösztöndíj

 • Hallgatói aktivitás megteremtése

  Ennek érdekében bizottsági rendszer alakult ki: Külügyi, Rendezvényszervezői és Kulturális Bizottság, Kommunikációs és PR-Bizottságok.

 • Hallgatók tájékoztatása

  Elindult az EHÖK újságja a SZTE-reo, amely tájékoztatott pl. az ösztöndíjakról, tanulmányi határidőkről is.

 • Hallgatók segítése

  Segítségnyújtás a kurzusfelvétellel, órarend-összeállítással, tanulmányi ösztöndíjakkal, szociális támogatás igénylésével kapcsolatban.

 • A hallgatói élet felpezsdítése

  Tevékenyen és támogatóan részt vesz a kari rendezvények lebonyolításában, úgymint bálok, bankettek, szakestek.

Kezdőoldal

Egyetem Szegeden

Következő fejezet

Kollégistának lenni...

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Aranyi Zoltán, Balog Éva, Fülöp Tiffany, Kiss Zsuzsanna, Várnai-Vígh Adrienn E.

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára
Minden jog fenntartva.