Klebelsberg Kuno és a sport

„Sakkozni oly remekül tudott, hogy abban az időben tábla nélkül emlékezetből is játszotta a partit a szomszéd szobából. A kártyához pedig olyan tehetsége volt, hogy későbbi éveiben egyik legfinomabb bridzsezője lett a társaságnak. Utolsó évében kereste meg a Bridge Klub, kérve fogadja el az elnökséget. Mint ifjú gyermek örömmel élvezte minden szünidejét, sétált, teniszezett, de legnagyobb boldogsága mégis az volt, ha kis Krampusz nevű csónakján órákra beevezhetett a Balatonba.” (Életutunk 11.)

Magyarországon a köznyelvben az 1840-es években jelent meg a sport és a torna kifejezés. A sport jellemzően a céllövészetet, a vívást, a vitorlázást, a vadászatot, vagyis a főurak kedvtelésből űzött tevékenységét, a torna pedig a testerősítést, a rendszeres testgyakorlást és az iskolai testnevelést jelentette. Ha a ’80-as években egy középosztálybeli sportolni “merészelt”, kortársai azt mondták rá “mágnáskodik”. Klebelsberg Kuno sporttevékenységei is inkább ebbe az urizáló fogalomkörbe tartoznak.

Klebelsberg Kuno 6 évesen, 1881.
Forrás: SZTE Klebelsberg Könyvtár Képtár és Médiatéka

Klebelsberg vadászat közben, 1931.
Forrás: A Magyar Nemzeti Múzeum Kincsei

Hétéves korától vadásznaplót vezetett, amelyben arról számolt be, hogy hány verebet, békát és egyéb állatot lőtt. Fiatal felnőttként nagybátyjával, Scherer Kamillal váltott tüzeléssel egy felrepült fogolycsapatból hat példányt is elejtettek. Mindemellett vívott és jó céllövő volt. Ifjúként átlőtt egy feldobott négykrajcárost, de a Sió vizében úszó kis halakat is eltalálta. Felnőttként 1922 júliusában pisztolypárbajt vívott Pallavicini György őrgróffal, melynek oka Pallavicini politikai beszédében elhangzott Klebelsberg-sértés. A párbaj kétszeri golyóváltással, 30 lépés távolságból történt. A felek nem sebesítették meg egymást, de nem is békültek ki. 

Magyarországon az 1920-as években az arisztokrácia és a középosztály tagjai becsületsértésért párbajjal vettek elégtételt. Párbajoztak pisztollyal, karddal, ököllel.

Klebelsberg Kuno, az első sportminiszter

„A világsajtó meg éppen tele van a nagy mérkőzésekről szóló sporthírekkel, amelyek már-már jobban lekötik a közfigyelmet, mint a parlamentek politikai vitatkozásai. Hatalmas világmozgalommal állunk szemben, a testnevelés kérdése a modern ember érdeklődésének előterében áll.” (Neonacionalizmus 1927, 229.)

Magyarországon Klebelsberg Kuno az elsők között ismerte fel, hogy a sport révén világszinten szimpátiára és értékes kapcsolatokra lehet szert tenni. Szervező tevékenysége, tudatos sportpolitikája és -diplomáciája miatt nevezzük ma az első sportminiszternek. 1927-ben a Pesti Hírlap nemcsak a kultuszminiszter kiváló sakkteljesítményéről cikkez, hanem a nemzetközi versenyek szervezésének jelentőségét is propagálja. Klebelsberg több hazai sakkversenynek volt védnöke, például 1925-ben Győrben, 1927-ben Debrecenben.

sport

1929-ben Budapesten nevével fémjelzett vízipóló bajnokságot rendeztek. A Klebelsberg Kupán hat csapat vett részt: francia, német, svéd, angol, belga és magyar. A tornát a magyar válogatott nyerte. További sportesemények, amelyek a klebelsbergi sportpolitika hatására kerültek Magyarországon megrendezésre: 1926 és 1933: Vívó Világbajnokság, 1926: Úszó és Vizilabda Európa Bajnokság, 1928: Kerékpáros Világbajnokság, 1929 és 1931: Asztalitenisz Világbajnokság, 1930 és 1934: Amatőr Ökölvívó Európa Bajnokság, 1930: A FIFA – Fédération Internationale de Football Association/ Nemzetközi Labdarúgó-szövetség 19. kongresszusa, 1934: Torna Világbajnokság, 1935 és 1939: Műkorcsolya Világbajnokság.

Miniszter az uszodában.
In: Színházi Élet, 1930, 39. szám. Forrás: ADT.

Holnap délután kezdődik a hatos torna.
In: Az Est, 1929. augusztus. 14 . Forrás: ADT.

Klebelsberg Kuno sportminiszteri évei alatt elért magyar sportolói eredmények

Klebelsberg sportpolitikai tevékenysége kiterjedt az iskolarendszerű testnevelés korszerűsítésére, a tanítási órákon kívüli testnevelés (leventeképzés, cserkészet, tömegsportok) szorgalmazására, és a versenysportok létesítményeinek felépítésére. Munkája nem volt előzmény nélküli. Gerenday György, a Magyar Athlétikai Club elnöke 1913-ban közel félmillió aranykoronával Országos Testnevelési Alapot létesített, majd Berzeviczky Albert ugyanebben az évben Országos Testnevelési Tanácsot hozott létre. Az 1920-as évekre az Alap nem rendelkezett felhasználható tőkével.

Az első világháborút lezáró békediktátum következtében Magyarországon eltörölték az általános hadkötelezettséget. A leventeszervezetek katonai előképzést biztosítottak. 

Általános felzúdulás Klebelsberg sporttörvényjavaslata ellen. In. Az Est, 16. 1925. február 27. 3.

Általános felzúdulás Klebelsberg sporttörvényjavaslata ellen. In. Az Est, 16. 1925. február 27. 3.

Az 1921. évi LIII. tc. a megfelelő testnevelési tanerő képzéséről rendelkezik. Karafiáth Jenő elképzelése alapján (katonai kiképzés helyett leventemozgalom) megfogalmazódik a magyar testnevelési törvény. Klebelsberg gazdasági okokból sportpolitikai terveinek megvalósítását 1924-től kezdhette el. A klebelsbergi elképzelések rendszerszinten az egész országra kiterjedő testnevelési programban,  a szabadidős, tömeg- és versenysport – kezdetben főleg a vizes – létesítmények fejlesztésében nyilvánult meg.

1925-ben Klebelsberg Kuno megalapította a Magyar Királyi Testnevelési Főiskolát. Az intézményhez tartozó sportlétesítmények kiépítésével Európa egyik legjobban felszerelt testnevelési főiskolájává vált. A végzett hallgatók testnevelő tanári címet szereztek, feladatuk a testnevelési gondolat népszerűsítése, a nemzeti testnevelés megteremtése volt. 1930-ban a kultuszminiszter az elért eredményekről így nyilatkozik:

“Ma már nincs az a falu, sőt nincs az a tanyacsoport sem, ahol a leventeintézmény életbe ne lépett volna. (…) Hogy mily jól működnek a leventeegyesületek, arról éppen azok a panaszok győztek meg, amelyekkel időnként előálltak. Hogy rövid öt év alatt egy ekkora mozgalmat ki lehetett építeni és hogy közben csak olyan kevés baj merült fel, mint amennyit – egyébként elég kimerítően – felpanaszoltak, az mutatja, hogy azokat, akik a leventeintézményben akár mint szervezők, akár mint oktatók közreműködnek, szinte hihetetlen mértékű idealizmus, hazafiság és sportszeretet hatja át. Másképp ez a nagy mű nem is épülhetett volna fel.” (Világválságban 318.)

Az első szegedi testnevelési kongresszus

A vidéki sportélet fellendítését szolgálták az ország különböző városaiban megrendezésre kerülő testnevelési kongresszusok szervezése. Az első vidéki rendezvényre hosszas előkészületek után 1930 novemberében Szegeden került sor. Az esemény célja az egységes magyar sportprogram kidolgozása volt, meghívót kaptak rá a sportegyesületek, a testnevelési tanácsok vezetői és szakemberei. A  kongresszusról a budapesti rádió is tudósított.

A szegedi testnevelési kongresszus előadói között Szent-Györgyi Albert is szerepelt. Megnyitóbeszédet mondott gróf Klebelsberg Kuno és Karafiáth Jenő, az Országos Testnevelési Tanács elnöke. Ifj. Ottovay Károly a Délmagyarország 1930. november 19-ei számában az előadókat “gentleman-sportembereknek” nevezte, kifogásolva a rendezvény kevésbé szakmai voltát.  Ehhez képest a kongresszus alkalmával felavatott rókusi tornacsarnok ünnepségére negyven férfi és harminc női tornász mellett, vívó- és birkózó bajnokok érkeztek: Piller György és Gombos Sándor, Papp László és Tunyogi József. A meghívott sportolók és résztvevők elszállásolási és étkezési költségeit a Testnevelési Tanács és a kultuszminisztérium rendezte.

Az Országos Testnevelési Tanács kétnapos szegedi kongresszusáról részletes, fényképes beszámoló volt a Délmagyarország 1930. november 23-ai számának 5-6. oldalán. A lapszámok elérhetőek a Délmagyarország archívumában.

Gróf Klebelsberg Kuno: A szegedi testnevelési kongresszus

“Mióta a torna és a sport a nagy testnevelési mozgalomban egyesült, azóta egészen új feladatok elé állítottak bennünket, amelyeket korábban nem is sejtettek azok, akik régebben a tornászást iskolákban és egyesületekben szervezték, vagy azok, akik előtt a sport még főleg mint lóverseny és vadászat állt. A testnevelési gondolat a világháború befejezése óta hihetetlenül termékenynek bizonyult. (…)

Erre az életképes államok két irányban reagáltak. Nagy áldozatokat hoztak a közegészségügy érdekében és igyekeztek szervezni a testnevelést. Persze az így elgondolt testnevelés már nem állott meg a felső tízezernél, mint korábban a sport, sem a felsőbb százezernél, mint korábban a torna, hanem általános országos üggyé kellett válnia és pedig kettős irányban. Területileg meg kell azt szervezni az egész országban, minden városban, minden faluban, szociális szempontból pedig ki kell terjeszkednie annak minden néprétegre. A testnevelési gondolat csak ott fejtheti ki jótékony hatását, ahol általánosan érvényesül az ország egész területén és a legszegényebb néposztályoknál is. Így váltotta fel az arisztokrata színezetű sportot és az értelmi középosztály tornáját az általános nemzeti testnevelés. (…) 

A társadalmi általánosításon kívül szükség van a testnevelési gondolat területi általánosítására is. Nem elég az, ha a sportélet csak Budapesten lüktet erőteljesen, nem elég, hogy csak Budapesten érdeklődjenek vezető körök és tömegek a sport iránt, általánossá kell tennünk a sportszeretetet az egész országban. Kell, hogy a magyar élet nagyobb vidéki gócpontjaiban is foglalkozzanak a magyar sport problémáival, kell, hogy különösen ezekben a nagyobb gócpontokban eleven sportélet fejlődjék; akkor majd olimpikonjaink sem kerülnek ki túlnyomóan a főváros népességéből, hanem nagyobb tömegekből választhatják ki a legarravalóbbakat. (…)

A testnevelési gondolat területi általánosítása jegyében tartjuk Szegeden az első országos testnevelési kongresszust és úgy tudom, hogy Debrecen város érdemes polgármestere jövő évre meg Debrecenbe akarja meghívni a magyar sportélet vezetőit. Ekként a két nagy tiszai metropolis, a két százezres magyar város ragadta magához e téren is a vezetést, amelyeket majd követhet Kecskemét, Miskolc, Pécs, Győr és a többi nagy, életképes kommunitásunk is. Így körül hordozzuk a testnevelési gondolat zászlóját az országban és belevonjuk munkánkba a tősgyökeres magyar életnek éppen ama gócpontjait, ahol a nemzeti érzés a legerősebben lüktet s még inkább biztosíthatjuk a a testnevelési gondolatnak a nemzeti gondolattal való összeszövődését és e réven a magyar nacionalizmusnak is további erősítését. Ez a törekvés áll a vidéki testnevelési kongreszszusok kezdeményezésének hátterében, amelyeket most Szegeden indítunk el útjukra.” (Világválságban 317-319.)

A klebelsbergi “testnevelési gondolatot” tehát a hazafiasság érzésének erősítési szándéka mellett közegészségügyi és szociális megfontolások is kiegészítik. Kisgyermekek számára a városokban játszóterek létesítését szorgalmazta, a leventemozgalom mellett kötelezővé tette az iskolai testnevelést, a fiatalok sportolását, de a legalább ezer főt foglalkoztató üzemek és vállalatok esetében sporttér, fürdőhely és gyakorlótermi lehetőségek megteremtését is.

1932 szeptemberében Klebelsberg Kuno az Alföldre utazott, hogy helyi polgármesterekkel oktatás- és sportpolitikai kérdésekről tárgyaljon. Klebelsberg Kunoné emlékirata szerint férje közérzete már induláskor sem volt jó, másnap mégis részt vett egy sportülésen. Ez volt utolsó nyilvános szereplése. (Életutunk 87.)

Magyarországon legelőször 1935-ben számolták össze a sportpályákat, lőtereket, sípályákat, uszodákat, csónakházakat, tornatermeket, teniszpályákat, turista- és menedékházakat.  Bár az ekkor összeírt sportlétesítmények összessége természetesen nem kizárólag Klebelsberg nevéhez fűződő fejlesztés, mérőszámként jól jelzi sportpolitikájának eredményességét.

0
céllövőpálya
0
tornaterem
0
teniszpálya
0
sporttelep

Tudod a választ az eddig olvasottak alapján?​

Bridzs kártyajáték szabályai

“A bridzset négy játékos játssza egy pakli francia kártyával, dzsókerek nélkül. A két-két szemben ülő játékos alkot egy-egy párt, a két pár egymás ellen küzd. A játék célja minél több ütés elvállalása és megszerzése. Egy ütés úgy keletkezik, hogy valaki hív egy tetszőleges lapot, a többieknek pedig sorban (az óra járásával egyező sorrendben) ugyanilyen színű lapot kell tenni (akinek van). Aki a legmagasabb ugyanolyan színű lapot teszi, az viszi el az ütést. Ha valaki nem tud a hívott lappal azonos színűt tenni, akkor tetszőleges lapot tehet. Hogy ezzel mit érhet el, az attól függ, hogy milyen fajta játékot játszanak. Két fajta van:

Adu nélküli játék: ekkor csak a hívott lappal megegyező színű lappal lehet ütni, ha valaki egyéb színt kénytelen tenni egy hívásba, akkor azzal nem szerezhet ütést.

Rejter László borítórajza. In: Culberton, Ely: A kontrakt bridzs második kék könyve (Budapest: Révai K., 1934)

Játék aduszínnel. A játszma elején a játékosok (később kiderül, hogyan) megállapodnak egy színben, ami erősebb a többinél. Ezt nevezik adunak, és ennek a színnek a legkisebb lapja is erősebb, mint a többi színből bármelyik. Ha valaki hív egy színt, és az neked (már) nincs, akkor megütheted a hívást úgy is, hogy adut teszel bele. Ha többen tesznek adut, akkor az viszi az ütést, aki a magasabbat tette.

Aki ütött, annak kell hívnia a következő ütéshez, és ez így megy, amíg el nem fogynak a lapok.”

Forrás, illetve további részletek a szabályokról: Wikipédia.

Készült a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében 2021-ben
Farkas Katalin, Hernek István, dr. Laczkó Sándor, Muzs Krisztina, Teutsch Ágota

© 2021 Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára – Minden jog fenntartva.